main-content: Unterwegs mit Bus und Bäderbahn


Fotka: UBB Archiv

Prawa pasażera

PRAWA PASAŻERA W TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM I AUTOKAROWYM

Od 1 marca 2013 roku obowiązuje rozporządzenie UE nr 181/2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Pasażerowie mogą się powoływać na zapisy rozporządzenia UE, ponieważ obowiązuje ono bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, bez wymogu istnienia krajowych przepisów wykonawczych. Szczególnie istotne są poniższe prawa pasażera, które obowiązują głównie dla linii autobusów dalekobieżnych (od 250 km):

Polubowne rozstrzyganie sporów w transporcie kolejowym – link

ZESTAWIENIE PRAW PASAŻERÓW

1. Prawa pasażerów w przypadku odwołania i opóźnienia wyjazdu

a) W przypadku odwołania przejazdu, nadkompletu pasażerów lub opóźnienia powyżej 120 minut przewoźnik musi zaoferować pasażerowi następujące świadczenia:

  • zwrot kosztów przejazdu albo
  • kontynuowanie podróży, w razie potrzeby zmienioną trasą

Jeżeli tego nie uczyni, to oprócz zwrotu ceny biletu pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 50% ceny biletu.

b) W przypadku odwołania przejazdu lub opóźnienia wyjazdu z terminala autobusowego powyżej 90 minut przewoźnik musi zaoferować pasażerowi następujące świadczenia:

  • przekąski, posiłki lub napoje orzeźwiające i
  • w razie potrzeby nocleg w hotelu na maksymalnie dwie noce (ewentualnie z ograniczeniem do 80 euro za noc)

ale: Roszczenie o zwrot kosztów noclegu nie przysługuje, jeżeli przyczyną odwołania lub opóźnienia są niesprzyjające warunki atmosferyczne lub klęski żywiołowe. Wskazówka: powyższe nie obowiązuje w odniesieniu o przejazdów trwających planowo do 3 godzin.

c) W przypadku odwołania i wszystkich opóźnień pasażerowie muszą możliwie jak najszybciej, a najpóźniej 30 minut po planowym czasie odjazdu, zostać poinformowani o sytuacji i przewidywanej godzinie odjazdu.

 

2. Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

a) Osobom tym przysługuje prawo do przejazdu bez dopłaty.

b) Osoba towarzysząca może podróżować bezpłatnie, jeżeli dzięki jej pomocy można spełnić przepisy bezpieczeństwa lub pokonać bariery w pojazdach lub np. na przystankach, które w przeciwnym wypadku uprawniałyby przewoźnika do odmowy przewozu.

c) Bezpłatna pomoc w autobusie i na dworcach autobusowych, na których przewidziana jest specjalna pomoc dla osób niepełnosprawnych (obecnie to centralne dworce autobusowe w Hamburgu i Mannheim). W tym celu należy koniecznie zgłosić zapotrzebowanie na pomoc 36 godzin przed podróżą.

d) Odszkodowanie za uszkodzony i zagubiony sprzęt do poruszania się oraz zapewnienie tymczasowego sprzętu zastępczego.

 

3. Minimalne wymogi dotyczące informacji podróżnych

a) W trakcie całej podróży przewoźnicy i podmioty zarządzające terminalami autobusowymi zapewniają pasażerom stosowne informacje.

b) Najpóźniej przy odjeździe pasażerowie muszą otrzymać stosowne i zrozumiałe informacje o prawach pasażera zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 181/2011.

c) Wszystkie istotne i ogólne informacje muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

4. Prawa pasażerów w przypadku szkód osobowych oraz utraty lub uszkodzenia bagażu wskutek wypadku

a) Pasażerowie mają prawo do odszkodowania z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała, a także w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wskutek wypadku autobusu.

b) W razie wypadku przewoźnik udziela stosownej i odpowiedniej pomocy. Oznacza to, że musi on zapewnić nie tylko pierwszą pomoc medyczną, lecz także wyżywienie, nocleg, odzież i transport, o ile zachodzi taka potrzeba.

 

5. Egzekwowanie praw pasażera

a) Niemiecki Federalny Urząd Kolejowy (EBA) czuwa nad tym, aby firmy przestrzegały praw pasażera w transporcie autobusowym. W przypadku, gdy pasażer uważa, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę w powyższym urzędzie. Prawo to przysługuje pod warunkiem, że skarga złożona u przewoźnika nie została rozstrzygnięta.

b) Niezależnie od tego pasażer ma prawo zwrócić się do odpowiedniej jednostki polubownego rozstrzygania sporów. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów uznało dotychczas jednostki Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V. (SÖP) i Schlichtungsstelle Niedersachsen und Bremen e. V. (SNUB). Warunkiem wszczęcia postępowania rozjemczego jest członkostwo firmy w jednostce polubownego rozstrzygania sporów.

 

6. Krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów

Krajowymi organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów dotyczących nowych praw pasażera są niemieckie urzędy nadzoru kolei w krajach związkowych oraz Federalny Urząd Kolejowy: Eisenbahn-Bundesamt, Referat 16 Fahrgastrechte / Tarifaufsicht, Heinemannstr. 6, 53175 Bonn, tel. +49 228 30795-400, faks +49 228 30795-499, e-mail: poststelle@eba.bund.de, www.eisenbahn-bundesamt.de.

Więcej informacji można znaleźć na stronach www.bahn.de/fahrgastrechte oraz www.fahrgastrechte.info.

 

Źródło: BMVI