main-content: Unterwegs mit Bus und Bäderbahn


Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez UBB

Szanowny Podróżny,

Ważne od dnia 01.06.2013 r.

prosimy zwrócić uwagę na przedstawione poniżej warunki i wskazówki, regulujące stosunek umowny pomiędzy Państwem a naszą firmą. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo niniejsze warunki. Swoim podpisem podpisują Państwo również w imieniu i na rzecz zgłoszonych przez Państwa osób.

 

1.    Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej

 1. Swoim zgłoszeniem oferują Państwo naszej firmie z mocą wiążącą zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej. Umowa o udział w imprezie turystycznej powinna zostać zawarta na piśmie. Wszelkie ustalenia, dodatkowe porozumienia i specjalne wymagania powinny zostać udokumentowane w formie
 2. Drogą telefoniczną dokonujemy jedynie wiążących rezerwacji, na podstawie których zostaje zawarta umowa o udział w imprezie turystycznej poprzez pisemne zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej i wysłanie przez nas potwierdzenia rezerwacji. Dla nas umowa o udział w imprezie turystycznej staje się wiążąca po pisemnym potwierdzeniu przez nas rezerwacji i ceny wobec Państwa wzgl. Państwa biura podróży w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia udziału w imprezie
 3. Jeżeli treść potwierdzenia rezerwacji różni się od treści katalogu i zgłoszenia, mają Państwo prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od zapoznania się z jego treścią. W przypadku nieskorzystania z takiej możliwości, treść potwierdzenia rezerwacji różniąca się od treści katalogu staje się wiążąca dla Państwa i dla

 

2.    Płatność

 1. Za wycieczki jednodniowe należy zapłacić w całości natychmiast po zawarciu
 2. Wycieczki kilkudniowe: po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej należy zapłacić 20% ceny imprezy. Dowód zabezpieczenia imprezy, o którym mowa w § 651k niem. Kodeksu cywilnego (BGB), otrzymają Państwo wraz z potwierdzeniem
 3. Pozostałą kwotę należy wpłacić bez wcześniejszego wezwania najpóźniej na 4 tygodnie przed dniem rozpoczęcia imprezy.
 4. W przypadku zawarcia umowy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia całej ceny imprezy za wydaniem kompletu dokumentów imprezy oraz dowodu zabezpieczenia, o którym mowa w § 651k niem. Kodeksu
 5. Obowiązek wydania dowodu zabezpieczenia nie ma zastosowania, jeżeli czas trwania imprezy nie przekracza 24 godzin, podróż nie zawiera noclegu i cena imprezy nie przekracza kwoty 76
 6. Jeżeli do dnia rozpoczęcia imprezy cena imprezy nie została zapłacona w całości, UBB jest uprawniona do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania.

 

3.     Usługi

 1. Zakres umownych świadczeń wynika z wiążącego opisu świadczenia zawartego w katalogu oraz z dokumentów imprezy, w szczególności ze zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej i potwierdzenia
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość danych i opisów zawartych w prospektach hoteli. Cena imprezy nie zawiera opłat wstępu, o ile w katalogu nie podano
 3. Dodatkowe postanowienia, szczególne porozumienia, uzgodnione specjalne wymagania wzgl. życzenia ze strony Podróżnego należy uwzględnić w zgłoszeniu i zwłaszcza w potwierdzeniu

 

4.     Zmiany cen

 1. Na 4 miesiące po zawarciu umowy możemy zażądać podwyżki cen do 5% łącznej ceny, jeżeli po zawarciu umowy podmioty świadczące usługi podwyższyły w sposób nieprzewidywalny i możliwy do udowodnienia ceny ustawowo dopuszczalnych pozycji w kalkulacji lub wystąpiły zmiany kursów wymiany walut obowiązujące dla danej
 2. Żądanie podwyżki cen jest możliwe tylko do 21 dnia przed uzgodnionym terminem wyjazdu. O dopuszczalnej zmianie ceny istotnej usługi turystycznej zawiadomimy Podróżnego na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej informacji o przyczynie podwyżki
 3. W przypadku podwyżki ceny po zawarciu umowy o więcej niż 5% łącznej ceny Podróżny ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy albo – zamiast tego – żądania udziału w innej imprezy o co najmniej równoważnej wartości, jeżeli UBB będzie w stanie zaoferować Podróżnemu taką podróż bez opłaty
 4. Praw, o których mowa w pkt 4 c), Podróżny winien dochodzić wobec Organizatora turystyki niezwłocznie po otrzymaniu jego oświadczenia.

 

5.     Zmiany usług

 1. Zmiany i odstępstwa poszczególnych usług turystycznych od uzgodnionej treści umowy o udział w imprezie turystycznej, które stały się niezbędne po zawarciu umowy i nie zostały przez nas celowo dokonane, są dozwolone tylko w przypadku, gdy zmiany lub odstępstwa są nieznaczne, nie utrudniają one łącznego zakresu usług zarezerwowanej imprezy oraz leżą w interesie Podróżnego.
 2. UBB jest zobowiązana zawiadomić Podróżnego o dopuszczalnej zmianie istotnej usługi turystycznej niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej informacji o przyczynie zmiany. W przypadku znacznej zmiany istotnej usługi turystycznej Podróżny może odstąpić od umowy albo zamiast tego żądać udziału w innej imprezie o co najmniej równoważnej wartości, jeżeli UBB będzie w stanie zaoferować Podróżnemu taką podróż bez opłaty dodatkowej. Podróżny winien niezwłocznie dochodzić swoich

 

6.     Rezygnacja ze strony klienta, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze

 1. a) Mogą Państwo w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy zrezygnować z udziału w imprezie w drodze pisemnego oświadczenia. Rezygnacja staje się skuteczna w dniu jej wpływu do naszej firmy. W tym przypadku należy wpłacić na rzecz naszej firmy stosowne odszkodowanie za przygotowanie imprezy oraz za poniesione nakłady.

Nasza firma ma prawo zażądać opłaty za odstąpienie od umowy. Opłata wynosi ryczałtowo:

 

do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 20% ceny imprezy

od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ceny imprezy od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ceny imprezy od 14 do 03 dnia przed rozpoczęciem imprezy 70% ceny imprezy od 02 do 01 dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ceny imprezy

W przypadku nieprzyjazdu lub anulowania udziału w dniu przyjazdu koszt z tytułu anulowania wycieczki kilkudniowej wynosi 100%.

W przypadku anulowania wycieczki jednodniowej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem opłata wynosi 5,00 euro, w przypadku niestawienia się w miejscu rozpoczęcia imprezy i anulowania udziału w dniu imprezy – 100% ceny imprezy. W przypadku biletów wstępu należy zapłacić pełną kwotę ceny biletu.

W przypadku podróży samolotem i rejsu statkiem należy uiścić przypadającą opłatę za anulowanie obliczoną przez dany podmiot świadczący usługi.

 1. Do dnia rozpoczęcia imprezy mogą Państwo wyznaczyć osobę zastępczą. O wyznaczeniu takiej osoby należy poinformować Organizatora. Możemy jednak odwołać się od wymiany osoby Podróżnego, jeżeli osoba trzecia nie spełnia szczególnych wymogów zarezerwowanej imprezy albo jej udziałowi w imprezie stoją na przeszkodzie ustawowe przepisy lub wymagania ze strony urzędów, w tym w szczególności w danych krajach docelowych. W przypadku odwołania obowiązują ogólnie przyjęte warunki rezygnacji z imprezy turystycznej.
 2. W przypadku dokonania zmiany rezerwacji w związku z podróżą autokarem UBB nie pobiera opłaty manipulacyjnej. W przypadku podróży samolotem i rejsu statkiem należy uiścić przypadającą opłatę danego podmiotu świadczącego usługi.

 

7.    Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie przez UBB

 1. UBB ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli w terminie 30 dni przed rozpoczęciem danej imprezy (w przypadku wycieczek jednodniowych

– 2 dni przed rozpoczęciem imprezy) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż skalkulowana minimalna liczba uczestników danej imprezy. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej informacji o nieosiągnięciu liczby uczestników zawiadomimy podróżnego wzgl. agencję turystyczną. Cenę imprezy wpłaconą do tego momentu zwrócimy. Dochodzenie innych praw nie przysługuje.

 1. Wypowiedzenie umowy o udział w imprezie turystycznej ze strony Państwa i Organizatora jest możliwe w przypadku gdy np. siła wyższa (wojna, niepokoje wewnętrzne, epidemia, zarządzenia władz publicznych, klęska żywiołowa, awaria, zniszczenie miejsca zakwaterowania itp.) ma niekorzystny wpływ na realizację imprezy, utrudnia ją lub stanowi dla niej zagrożenie. Oddziaływanie siły wyższej na realizację imprezy wyklucza odpowiedzialność Organizatora. Za poniesione nakłady związane z organizacją imprezy możemy zażądać odszkodowania, o którym mowa w § 471 niem. Kodeksu
 2. Organizator turystyki ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Podróżny mimo upomnienia nadal bardzo przeszkadza, tak że od Organizatora i / lub uczestników imprezy nie można już dłużej wymagać jego uczestnictwa w imprezie. Dotyczy to również sytuacji, gdy Podróżny nie trzyma się merytorycznie uzasadnionych wskazówek. W takim przypadku Organizatorowi dalej przysługuje cena imprezy, o ile z innego rodzaju wykorzystania usług turystycznych nie wynikałyby zaoszczędzone nakłady i korzyści. Nie narusza to roszczeń odszkodowawczych w pozostałym

 

8.    Spełnienie umownie zapewnionych świadczeń, gwarancja

 1. Jeżeli usługi turystyczne nie są świadczone zgodnie z umową, Podróżny może zażądać spełnienia umownie zapewnionych świadczeń, o ile nie wymaga to nieproporcjonalnego nakładu. Spełnienie umownie zapewnionych świadczeń polega na usunięciu wady imprezy wzgl. zapewnieniu równowartościowej usługi zastępczej.
 2. O stwierdzeniu wad imprezy należy natychmiast poinformować pilota wycieczki lub UBB oraz wyznaczyć stosowny termin na spełnienie umownie zapewnionych świadczeń. Jeżeli podróżny nie zgłasza wad, nie przysługuje mu prawo do obniżki ceny
 3. Bez uszczerbku dla obniżenia lub wypowiedzenia, podróżny może żądać odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że wada polega na okolicznościach niezależnych od UBB jako Organizatora

 

9.    Usługi niewykorzystane

W przypadku niewykorzystania przez Państwa poszczególnych usług turystycznych wskutek przedwczesnego powrotu lub innych ważnych powodów, Organizator będzie się starał o zwrot nie poniesionych kosztów. Obowiązek ten odpada w przypadku zupełnie nieistotnych usług lub w przypadku, gdy odszkodowaniu stoją na przeszkodzie postanowienia ustawowe lub urzędowe.

 

10.    Odpowiedzialność cywilna

 1. Jako Organizator turystyki ponosimy odpowiedzialność cywilną w ramach obowiązku staranności kupieckiej za sumienne przygotowanie imprezy oraz staranny wybór i nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi, prawidłowość opisu świadczenia i należyte spełnienie umownie zapewnionych usług turystycznych przy uwzględnieniu zwyczajów danego miejsca i
 2. Ponadto ponosimy odpowiedzialność za transport naszymi autobusami zgodnie z postanowieniami ustawowymi Republiki Federalnej Niemiec.
 3. Ogólnie, z włączeniem zapłaconej ceny imprezy, odpowiedzialność cywilna Organizatora jest ograniczona do trzykrotnej wysokości ceny
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone w przypadku skorzystania z przewidzianych w programie imprezy usług obcych, które są jedynie pośredniczone i jako takie zaznaczone (np. wycieczki, zwiedzania, oprowadzania, imprezy sportowe i kulturowe). Dotyczy to również skorzystania z promów. Nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za utratę, zamianę lub uszkodzenie bagażu podróżnego.

 

11.    Obowiązek współdziałania Podróżnego

 1. W przypadku ewentualnych zakłóceń w świadczeniu usług każdy Podróżny jest zobowiązany w ramach postanowień ustawowych do podjęcia wszelkich starań, w miarę swoich możliwości, by przyczynić się do usunięcia zakłócenia i zminimalizowania ewentualnych szkód. Gdyby wbrew oczekiwaniom mieli Państwo podstawę do reklamacji, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z pilotem wycieczki / kierowcą autobusu albo ze stroną umowy. Jeżeli nie są oni w stanie usunąć zakłócenie w świadczeniu usług, o zaistnieniu zakłócenia, należałoby niezwłocznie poinformować podmioty świadczące usługi i
 2. Roszczenia z tytułu nieświadczenia usług turystycznych lub nieświadczenia zgodnie z umową należy dochodzić wobec Organizatora na piśmie w terminie jednego miesiąca od przewidzianego umownie zakończenia

 

12.    Przepisy dotyczące paszportu, wizy oraz stanu zdrowia, przepisy dewizowe i celne

 1. Podróżny jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie zarówno przepisów dotyczących paszportu, wizy oraz stanu zdrowia jak i przepisów dewizowych i
 2. Wszystkie niekorzyści wynikające z nieprzestrzegania przepisów obciążają Podróżnego, również w przypadku ewentualnej zmiany tychże przepisów po dokonaniu rezerwacji. W miarę możliwości technicznych poinformujemy Klienta o ważnych zmianach jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. W każdym przypadku każdy Podróżny winien posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub dowód osobisty dziecka).

 

13.   Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie dane zawarte w naszych katalogach przedstawiają stan na dzień oddania do druku. Zastrzegamy sobie możliwość poprawienia omyłek oraz błędów w druku i Dotyczy to również nieprzewidzianych fluktuacji walut oraz wzrostu cen paliw.
 2. Porozumienia ustne są wiążące wyłącznie za pisemnym potwierdzeniem ze strony
 3. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w przebiegu imprezy nie mających niekorzystnego wpływu na zakres świadczeń.

14.     Właściwość miejscowa sądu

Miejscem świadczenia usług i wykonania umowy jest siedziba Organizatora.

 

15.     Organizator

Usedomer Bäderbahn GmbH, Am Bahnhof 1, 17424 Seebad Heringsdorf, Niemcy Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie informacje podane w niniejszym katalogu. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian.

Wszystkie zdjęcia i teksty zostały oddane wyłącznie do jednorazowego użytku w niniejszym katalogu.